Новини

Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій, засвідченого Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій № 23/07/1/10 та зареєстрованого 26 серпня 2010 року.
Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства не розроблялись та не затверджувались.
Дочiрнi пiдпиємства, фiлiї та представництва не створювалися.

Local Time

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

...
Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови правлiння п. Александера Векашшi (Alexander Vekassy). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 28.04.2016 р.
...

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентаРічний Звіт
емітента pf 2017р

...
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
...

Річний звіт емітента (2017)
повний текстПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА» Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.

1 -1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: чергові загальнi збори акцiонерiв (надалі - Збори) АТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) вiдбудуться 30 квітня 2018 р. о 14-00 к.ч. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів буде відбуватися 30 квітня 2018 р. з 13 год. 45 хв. до 14 год. 00 хв. за місцем їх проведення.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2018 р.

Повідомлення про Збори Акціонерів 2018
повний текстРічна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 • Основні відомості про емітента
 • Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 • Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 • Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 • Інформація про рейтингове агентство
 • Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 • Інформація про посадових осіб емітента
 • Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
 • Інформація про загальні збори акціонерів
 • Інформація про дивіденди
 • Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 • Відомості про цінні папери емітента:
 • Опис бізнесу
 • Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 • Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 • Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 • Інформація про стан корпоративного управління
 • Інформація про випуски іпотечних облігацій
 • Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 • Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 • Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 • Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 • Основні відомості про ФОН
 • Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 • Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 • Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 • Правила ФОН
 • Відомості про аудиторський висновок (звіт)
 • Текст аудиторського висновку (звіту)
 • Річна фінансова звітність
 • Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 • Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 • Примітки

Річна інформація 2016рПРОЕКТИ РІШЕНЬ

згідно порядку денного

проекти рішеньПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»
Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4. ЄДРПОУ 14313783
ПОВIДОМЛЯЄМО, ЩО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ (надалі - Збори)
АТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) вiдбудуться 28 квітня 2017 р. о 10-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3.Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2016 рік.
4.Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2016 рік.
5.Затвердження річного звіту товариства.
6.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
7.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства
на укладання та підписання таких правочинів.
8.Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 28 квітня 2017 р. з 09 год. 45 хв. до 10 год. 00 хв.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах,
засвідчену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів – 24 квітня 2017 року.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні
з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку,
встановленому внутрішніми документами Товариства або на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://www.brz-flex.com.ua/,
а також у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління, Векашші А.
Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

проект порядку денногоОсоблива інформація

Зміна типу та назви

Наказ про зміну типу та назвиОсоблива інформація емітента

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

інформація про цінні папериФінансова інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперівФінансова інформація

Річна фінансова звітність

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015
ЗВІТ про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р
Аудиторський висновок 2015рОсоблива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (скачати pdf)Чергові збори акціонерів

ПОВIДОМЛЯЄМО, ЩО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ (надалі - Збори)
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) вiдбудуться 28 квітня 2016 р. о 14-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

збори акціонерів (скачати pdf)ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»


Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4. ЄДРПОУ 14313783

ПОВIДОМЛЯЄМО, ЩО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ (надалі - Збори) ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) ВIДБУДУТЬСЯ 09 березня 2016 р. о 16-00 к.ч. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Зборiв.
 2. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
 3. Обрання Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 09 березня 2016 р. з 15 год. 45 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

Збори Акціонерів 09.03.2016Річна інформація емітента за 2014 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (скачати pdf)Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (скачати pdf)ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783
ПОВIДОМЛЯЄМО, що чергові загальнi збори акцiонерiв
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Збори) вiдбудуться 30 квітня 2015 р. о 15-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Зборiв.
 2. Заслуховування та затвердження звіту Правління товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
 3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА».
 4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності за 2014 рік.
 5. Розгляд аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2014 року.
 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
 7. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання Наглядової ради Товариства.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)(скачати pdf)Річна інформація емітента за 2013 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ПОВIДОМЛЯЄМО,
про чергові загальнi збори акцiонерiв

ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ
Публічного акцiонерного товариства «Флекстронікс Сервіс УА»

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783

ПОВIДОМЛЯЄМО, що чергові загальнi збори акцiонерiв
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Збори) вiдбудуться 30 квітня 2014 р. о 15-00 к.ч.
за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх,
(кімната засідань).


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Зборiв.
 2. Заслуховування та затвердження звіту Правління товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
 3. Заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА».
 4. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
 5. Розгляд аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» станом на 31.12.2013 року.
 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

   Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 30 квітня 2014 р. з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів - 24 квітня 2014 року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому внутрішніми документами товариства або на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://www.brz-flex.com.ua/, а також у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу, Дьердь І.І. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Берегівський радіозавод"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 90202, м.Берегово, вул.Сечені,76
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14313783
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0414) 43010, 43005
1.6. Електронна поштова адреса istvan.gyorgy@flextronics.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 19.06.2013
2.2. Повідомлення опубліковано у 113, Бюлетень цінні папери України 20.06.2013 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.brz-flex.com.ua
в мережі Інтернет 20.06.2013

Документи

Статут 2018
Виписка з реєстру 2018
Витяг з реєстру 2018
Свідоцтво платника ПДВ
Протокол ЗЗА № 25-2018
Протокол ЗЗА № 23-2016
Протокол ЗЗА № 22-2016
Протокол ЗЗА № 21-2015
Протокол ЗЗА № 20-2014
Протокол ЗЗА № 19-2013
Інформаціяна Довідка 25%
Інформаціяна Довідка Юридичної, фізичної особи
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Щодо відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
Установчий договір,
Установчий договір (перша сторінка),
Установчий договір (остання сторінка)